Baan Solar Cell
โทร 099-289 1656

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท บ้านโซล่าเซลล์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่ปี 2542 ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น การพัฒนาและวิจัยเอนไซม์ย่อยสลายตอซังข้าว เพื่อได้ปุ๋ยบำรุงดินลดมลพิษและการสูญเสียจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินจากการเผาตอซังข้าว , การหมักแก๊สจากเปลือกมันสำปะหลังเป็นพลังงานไฟฟ้า (Biogas), การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อได้ไบโอดีเซล (Biodiesel from Algae), การนำขยะทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Biomass) การแยกขยะเพื่อให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Wates) , การกำจัดขยะมีพิษด้วยความร้อนสูง (pyrolysis) , พลังงานน้ำเพื่อได้ก๊าซไฮโดรเจน ( Hydrogen Power) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับรถยนต์ และสำหรับแก๊สหุงต้มในครัวเรือน, พลังงานสนามแม่เหล็ก เพื่อได้ไฟฟ้า และพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

การวิจัยพลังงานดังกล่าว พลังงานแสงอาทิตย์ นับว่าเป็นพลังงานที่ มีข้อดีด้านแหล่งวัตถุดิบ เป็นวัตถุดิบที่ไม่ขาดแคลน ไม่มีการผูกขาด ไม่มีการแข่งขันด้านราคาวัตถุดิบ เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติ เป็นพลังงานสะอาด ประกอบกับลักษณูมิประเทศของประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับแสงแดดได้ดี บริษัทฯ จึงพัฒนาธุรกิจด้านการบริการพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มตั้งแต่การรับเหมาติดตั้ง ในงานผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) มาตั้งแต่ปี 2548 เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนาทั้งด้านสินค้าและบริการ ได้ครบวงจร

ทั้งสินค้าและการบริการ สามารถรับงานรับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ ในลักษณะ EPC Solar Project หรือรับเหมาครบระบบ ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ การจัดซื้อ การบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างด้านโยธา การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ การเดินระบบไฟฟ้า จนถึงงานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า และรวมทั้งการซ่อมบำรุงหลังการส่งมอบงาน ภายใต้การควบคุมมาตรฐานสินค้าและคุณภาพ โดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน จากประสบการณ์การทำงาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า บุคคลากร เป็นกลไกสำคัญของงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ จึงมีนโยบายหลักด้านพัฒนาบุคคลากร ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานและคุณภาพการทำงานที่เป็นระบบ และมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยการจัดทำขบวนการฝึกอบรมให้กับทีมงานทุกระดับ ถือว่าการฝึกอบรมเป็น “หัวใจ” การทำงานของบ้านโซล่าเซลล์ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า ในงานให้บริการจะให้คุณภาพงานได้เป็นที่พอใจสูงสุดกับลูกค้า