Baan Solar Cell
โทร 099-289 1656

SOLAR FARM EA LAMPANG


SOLAR FARM EA LAMPANG

SOLAR FARM EA LAMPANG

งานตั้งเสา ขึ้นโครง ติดแผง DC-AC wiring โครงการโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ 90mw จังหวัดลำปาง สำหรับผลิตขายไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT)

SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG
SOLAR FARM EA LAMPANG